ALGEMENE VOORWAARDEN POP MUSIC ACADEMY BUNSCHOTEN 2018-2019

POP MUSIC ACADEMY Hierna te noemen “PMA”

LEERLING
Met “leerling” worden tevens zijn ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld indien de leerling nog minderjarig is. 

LESGELDEN
Met “lesgelden” worden bedoeld: Inschrijfgeld € 25 en lesgeld per maand (zie Tarieven) 1 proefles is gratis, een 2e proefles kost € 15.00. De PMA behoudt zich het recht voor om de lesgelden jaarlijks met 2% te verhogen i.v.m. de inflatie-correctie en de stijgende exploitatiekosten. 

INSCHRIJVING 
Voordat de leerling zich inschrijft dient de hij/zij kennis te nemen van onderstaande ALGEMENE VOORWAARDEN. 

DEFINITIEF LESNEMEN                                                                                             
Indien de leerling besluit om na de proefles definitief door te gaan met zijn muziek lessen treden de ALGEMENE VOORWAARDEN in werking.  Dit betekent o.a. dat de leerling akkoord gaat met de éénmalige incasso van het inschrijfgeld en met de maandelijkse incasso van het lesgeld van 1 september t/m 1 juli.  Zie verder “BETALING LESGELDEN”.    

BEREKENING INCASSO TERMIJN     
Het lesgeld wordt niet over het aantal lessen per maand berekend. Om tot gelijke maandelijkse termijnen te komen, wordt het lesgeld per lesjaar als volgt exact berekend: (aantal lessen x lesgeld) : maximaal 11 maandelijkse termijnen. De maandelijks incasso vindt plaats op de eerste werkdag van de maand door de PMA van 1 september 2018 t/m 1 juni 2019.

Bij 4 of 5 lessen per maand  of 3 lessen in een vakantiemaand, wordt dus dezelfde termijn geïncasseerd.  Door de schoolvakanties of feestdagen etc. is het mogelijk dat er NIET iedere week, of in de “14 dagen lesfrequentie”, NIET iedere 14 dagen les wordt gegeven.  

VOORTGANG
Zonder schriftelijke opzegging voor 15 juli 2019 gaat de leerling automatisch door naar het nieuwe lesjaar. 

OPZEGGING PER MAAND 
De opzegtermijn bedraagt 1,5 maand. Bijvoorbeeld: Als je opzegt vóór 17 december heb je t/m januari nog les, word je per 1 februari uitgeschreven en wordt de incasso van het lesgeld stopgezet. Als je vanaf 17 december opzegt heb je t/m februari nog les, wordt je 1 maart uitgeschreven en wordt de incasso van het lesgeld stopgezet. Opzegging alleen schriftelijk aan het secretariaat van de PMA, Eemmeerlaan 15, 3752 TA  Bunschoten, E-mail info@popmusicacademy.nl. Zie hieronder de vervaldata opzegging.
 

VERVALDATA OPZEGGING
16/09       17/12     17/03   16/06
17/10       20/01     16/04   17/07
17/11       16/02     18/05
 

BETALING LESGELDEN
De leerling gaat akkoord met de automatische incasso van de lesgelden en de eenmalige administratiekosten van 25,00. Het lesgeld wordt per lesjaar berekend en wordt in 11 maandelijkse gelijke termijnen van 1 september t/m 1 juli op de eerste werkdag van de maand door de PMA geïncasseerd.  

LESGELD BEREKENING
24,75 voor 40 minuten privéles tot 21 jaar BTW-0
29,95 voor 40 minuten privéles vanaf 21 jaar incl. 21% BTW

Het lesgeld wordt exact berekend over het aantal lesdagen maal uurtarief, gedeeld door maximaal 11 termijnen per lesjaar van 1/9 t/m 1/7: (aantal lessen x lestarief) : 11 termijnen)

De maandelijkse tarieven hieronder zijn gemiddelden.  Op het exacte maandelijkse bedrag zijn de volgende punten van invloed:

  • Voor lessen eens in de 2 weken: 17 tot 21 lessen per cursusjaar. (afhankelijk van lesdag en van even of oneven weken)

  • Voor wekelijks les: 37 tot 39 lessen lessen per cursusjaar. (afhankelijk van weekdag)

VOORTIJDIGE OPZEGGING
Indien de lessen vóór het einde van het lesjaar worden beëindigd wordt de laatste termijn exact berekend en geïncasseerd, deze kan per leerling verschillen. Ook als de leerling tussentijds van lesfrequentie wijzigt wordt de laatste termijn van de 1e periode exact berekend en wordt voor de 2e periode een nieuwe maandtermijn berekend.

INCASSO “STORNO” 
Indien bij de eerste incasso het lesgeld door de bank wordt teruggeboekt (STORNO) stuurt de PMA hierover een mail naar de leerling met het verzoek het verschuldigde bedrag per omgaande zelf over te maken.  Wanneer hierna binnen een week geen bijschrijving of geen reactie volgt behoudt de PMA zich het recht voor om de leerling per direct uit te schrijven. Als bij een eerste incasso de automatische afschrijving niet wordt geaccepteerd omdat het rekeningnummer is geblokkeerd voor incasso wordt de leerling per direct uitgeschreven. De incasso van de alsnog verschuldigde bedragen wordt in beide gevallen afgewikkeld door het incassobureau van de PMA. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling.

BTW/KOPIE ID
Bij leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. Leerlingen onder 21 jaar zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig identificatiebewijs te mailen naar info@popmusicacademy.nl of op te sturen naar Eemmeerlaan 15, 3752 TA Bunschoten.

RESTITUTIE
De PMA restitueert in principe geen lesgeld. Uitzonderingen worden gemaakt in geval van overmacht, langdurige ziekte of ongeval.

WIJZIGINGEN LESTIJD/LESFREQUENTIE
Verzoeken om wijziging in lestijd of lesfrequentie gaan alleen schriftelijk via het secretariaat van de PMA, E-mail info@popmusicacademy.nl.

VERZUIMDE LESSEN/INHAALLESSEN
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit tijdig rechtstreeks telefonisch of per SMS doorgeven aan de docent. Door de leerling verzuimde muzieklessen kunnen in principe niet worden ingehaald. De lesroosters bieden hiervoor geen ruimte. Het staat de docent echter vrij om in overleg met de leerling een creatieve oplossing te bedenken als het lesrooster dit toelaat. Als de docent verhinderd is regelt hij een geschikte vervanger. Als dit niet lukt wordt de leerling tijdig geïnformeerd en wordt het lesgeld gerestitueerd. 

DUOLESSEN
Duolessen worden alleen in de wekelijkse lesfrequentie gegeven. Indien een duopartner tussentijds stopt en er niet direct een duopartner beschikbaar is wordt  de duoles in de     eerstvolgende maand omgezet in sololes totdat er een nieuwe duopartner beschikbaar is.

AANSPRAKELIJKHEID
PMA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de PMA.

CURSUSJAAR 2016-2017
Het cursusjaar loopt van 28 augustus 2017 t/m 4 juli 2018.

(wijzigingen voorbehouden)
 

PRIVACY VERKLARING PMA

Pop Music Academy, hierna te noemen PMA, gevestigd in Bunschoten, Haarbrug-Noord, 3751 LP , Nijverheidsweg 5B, tel. 033-2985588, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leerlingen zoals vermeld in onderstaande verklaring.

PMA verwerkt de volgende persoonsgegevens
Voor– en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
IBAN nummer
Opleiding niveau
Instrument keuze

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt PMA persoonsgegevens
PMA verwerkt persoonsgegevens van leerlingen voor de volgende doelen: Het aanmaken van het leerlingenrecord in de PMA database. Het aanmaken van het persoonlijke lesrooster, de incassomachtiging, de startinfo en de opzegging. Het onderhouden van persoonlijk contact d.m.v. telefoon, SMS of E-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming
PMA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of  systemen, zonder dat daar menselijk handelen (bijvoorbeeld een medewerker van PMA) tussen zit. PMA gebruikt de volgende computerprogramma’s: Windows Access en Windows live mail.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens
PMA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om voor de administratie en communicatie te gebruiken. Wanneer je stopt met de muzieklessen worden je persoonsgegevens 1 jaar na de laatste lesdatum van het lopende lesjaar verwijderd. Als je deze eerder wilt laten verwijderen kan je PMA hierover contacten.

Delen van persoonsgegevens met derden
PMA verstrekt je persoonsgegevens alleen aan haar docenten of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Website PMA
De PMA website is SSL gecertificeerd en gebruikt alleen functionele cookies, waarmee we de web bezoekers op een gebruiksvriendelijke manier de juiste informatie efficiënt kunnen laten zien. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PMA.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
PMA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt dit dan aan PMA: info@popmusicacademy.nl

CURSUSJAAR 2018-2019
Het cursusjaar loopt van 27 augustus 2018 t/m 3 juli 2019.

(wijzigingen voorbehouden)